top of page

להלן תנאי השימוש באתר:

הגדרות

בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן "השירות") ניתן על-ידי מייסדי וחברי הנהלת "הפורום לאופנה בת קיימא" נכון ל-1.6.2018 ועד שיקבע תקנון  (להלן הפורום"), והוא כפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם היוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים אחרים שעשויים להופיע באתר, והעמותה תהא רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונחים "תוכן" ו"תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, תצלום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו הינו של הנהלת הפורום בלבד ובהתאם להסכמי הרישוי שלה. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת הנהלת הפורום לכך, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של הנהלת הפורום בלבד או שנמצאים בידה מכוח רישיון, או, במקרה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

פניות לפורום אופנה בת קיימא

בכל שאלה על שירות זה ניתן לפנות ישירות ל"פורום לאופנה בת קיימא" בעמוד יצירת קשר.

 

אחריות

השירות מוצע לציבור הרחב כמות שהוא (as is).

הפורום לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא העמותה באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. הפורום לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.

המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש בסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

הפורום לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

לעניין סעיף זה, "הפורום" משמע: לרבות צוות הנהלת הפורום.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לעמותה (להלן "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הפורום לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעמותה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין הפורום אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על-ידי הפורום לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלבנטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שינויים באתר

לפורום עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש.

bottom of page